มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซเชลส์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 4,088,017 131,577,548 244,455,975
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 24,327 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,371 1,005 1,790
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 347 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 653 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 1,088 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 101,400 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 71,489 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 13,930,242 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 367,427 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 195,489 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 892 400,668 189,652
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 233,754 0
รวม 4,090,627 146,905,090 244,647,417
หน่วย : บาท