มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะโซโลมอน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 495,006 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 34,264,093 0 8,433,847
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 332 332 660
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,125,969 0 0
รวม 35,390,394 495,338 8,434,507
หน่วย : บาท