มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รวันดา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 46,857 32,324 19,806
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 53,699,550 120,035,189 94,881,465
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 3,592
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 137 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 37,561 57,539 266,817
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 331 0 0
รวม 53,784,436 120,125,052 95,171,680
หน่วย : บาท