มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปาเลา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ
รวม
หน่วย : บาท