มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รัฐปาเลสไตน์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 101,648
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 1,836,017
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 11,146 0
รวม 11,146 1,937,665
หน่วย : บาท