มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปาปัวนิวกินี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,098,929 88,606,976 144,138,053
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 846,763
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 16,989 17,508 16,458
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 1,980
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 45,584 18,256 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 21,894 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,529,804,808 713,923,189 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 4
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 30,000 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 498 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 985 774 752
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 77,779
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 194,159 934,382
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 9,836
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 7,109,300
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 40,330 0
รวม 1,536,967,793 802,853,086 153,135,307
หน่วย : บาท