มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นาอูรู

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 775,945,830 413,728,755 652,212,685
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 9,908 0
รวม 775,945,830 413,738,663 652,212,685
หน่วย : บาท