มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนเจอร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 34,471
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 489,674 0 240,816
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 114,212
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 777
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 28,250 0
รวม 489,674 28,250 390,276
หน่วย : บาท