มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนเจอร์

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 95,711 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 815,048 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 63,933
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 146,448 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 22,246
รวม 961,496 95,711 86,179
หน่วย : บาท