มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมซัมบิก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 608,921 8,459,764 4,792,608
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 154,920 0 18,147
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 283
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 225,081,632 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,762,720,543 0 2,562,786,618
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 284
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 366 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,793,849 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,005 1,005 1,000
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 719 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 284
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 16,777
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 131,233,260 350,824,664 225,477,560
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,690,774 5,361,101 0
รวม 1,899,203,272 589,729,251 2,793,093,561
หน่วย : บาท