มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาลาวี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 402 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,063 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 194,687 68,824 260,069
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 4,568
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,453 0 0
รวม 207,605 68,824 264,637
หน่วย : บาท