มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มัลดีฟส์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 170,086,826 11,217,922 1,611,033
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,991 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,413 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 60,001 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 1,344
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 12,208 1,686 1,149
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 158 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,516 10,445 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,346 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 152,303 0 148,392
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,389 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,298 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 10,316
รวม 170,269,877 11,291,625 1,772,234
หน่วย : บาท