มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนต์เซอร์รัต

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 73
รวม 73
หน่วย : บาท