มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มองโกเลีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 23,079
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 157,280,628 121,884,276 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 544,741
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,546 412 410
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 15,086 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 10 0
รวม 157,283,174 121,899,784 568,230
หน่วย : บาท