มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะมาร์แชลล์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 92,434,523 51,870,787 262,231,395
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 30,000 30,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 19,798,900
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 147,496 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 5,413
รวม 92,434,523 52,048,283 282,065,708
หน่วย : บาท