มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐมอลโดวา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 615,457 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,890 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 47 651 780
40 ยางและของทำด้วยยาง 267,841 89,332 212,571
42 เครื่องหนัง 763,322 3,631,814 532,757
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 436 300
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 114,268 782,320 219,471
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 161,441 2,316,522 1,868,369
64 รองเท้า 0 0 494
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 14,142 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,406 2,383
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,985 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,445,657 2,179,982 695,790
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 116,376 134,051
รวม 3,377,908 9,133,981 3,666,966
หน่วย : บาท