มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมนาโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 38,400 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 102,791 351,770 111,754
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,593 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 598,932 550,049 1,360,796
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,130 8,943 8,006
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 395
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 679,359 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,637 1,724,213 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 149,492
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 427,915 618,808 567,153
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 180,985 0
รวม 1,146,998 4,152,527 2,197,596
หน่วย : บาท