มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลัตเวีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 12,404,153
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,591,472 0 5,131,947
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 533,346 4,401,352
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 50,220 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 992,911 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,157 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,707,564 2,248,619 2,612,577
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 561,035 52,769
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,887 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,663 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 710,321 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,782,267 68,306 122,792
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,209 11,081 0
42 เครื่องหนัง 1,995 0 39,461
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 50,335,210 42,972,250 20,827,109
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 505 1,529 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,117 15,237 6,682
52 ฝ้าย 505 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 1,401
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 5,107 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 1,834
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 6,043 31,226
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,853 6,445 59,504
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,125 27,854 431,959
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,378 0 45,103
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 1,995 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,123 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,478 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 494,114 0 368,649
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 126,288 35,047 49,627
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,479 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,113,077 0 3,413
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 110,314 37,406 25,866
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,914,092 2,811,264 4,325,271
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 22,967,101 17,893,481 19,159,513
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 144,059 140,683 159,584
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 660,111 707,017 1,027,711
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 9,715 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 538,834 87,767 30,817
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 32,582 3,835 21,487
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 32,283
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,872 0 0
รวม 93,297,647 68,232,298 71,374,090
หน่วย : บาท