มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลักเซมเบิร์ก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 1,791
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 34,570 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 890,627 462,347 467,449
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,617 0 3,477
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 6,066 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,915,613 952,579 974,033
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,026,060 10,226,608 3,349,471
40 ยางและของทำด้วยยาง 828,846 1,504,104 386,974
42 เครื่องหนัง 10,466 5,936 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,610,549 321,502 9,038
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 25,605 9,287 15,822
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 597,726 3,941,914 1,273,942
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 5,000
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,390 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 52,718
64 รองเท้า 4,657 0 7,991
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 3,043 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 28,591 5,660 5,345
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 10,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 53,083 18,704 1,764,056
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 1,791
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 7,361,712
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,449,994 335,188 198,775
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 207,964 115,679 30,718
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 235,124
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 392,389 1,034,779 263,220
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 188,364 301,061 338,833
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 12,663,047 7,803,350 29,092,403
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,374,519 1,878,163 352,050
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,333,997 3,252,492 2,750,969
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,436,981 2,936,867 3,112,930
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 1,861
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 43,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 15,372
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 425
รวม 33,059,151 35,143,833 52,126,290
หน่วย : บาท