มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลักเซมเบิร์ก

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 2,709 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 2,244,231
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 16,361 680,224 1,152,477
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 25,392 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 66,765 2,066,572 81,818
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,095,927 3,638,543 9,126,418
40 ยางและของทำด้วยยาง 529,217 1,180,082 124,143
42 เครื่องหนัง 2,370 2,681 22,620
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,595,839 1,534,927 947,718
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 12,689 10,278 27,728
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 442
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 7,180 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 8,800
64 รองเท้า 0 0 4,884
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,198 16,068 4,456
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 5,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,440 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,822,100 5,628,408 435,702
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 927,001 6,014,247 5,347,361
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 152,781 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 246,834
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 749,501 629,975 2,030,498
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 20,870 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 30,145,614 1,619,603 5,517,897
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,418,068 1,098,843 3,192,239
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,039,334 3,189,151 1,851,479
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,518,684 1,712,225 2,726,146
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 10,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 24,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 31,089 0 0
รวม 48,154,930 29,055,026 35,132,891
หน่วย : บาท