มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไลบีเรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 568 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,383 711 460
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 85,015 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 125,926
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 2,267,904,441 0 100,747,757
รวม 2,267,990,839 1,279 100,874,143
หน่วย : บาท