มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 8,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 5,145,803 3,127,842 5,893,638
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,291,174 4,711,913 1,940,709
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 7,919,404 12,402,069 12,209,987
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 47,501 214,540 70,960
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 19,704 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 346,081 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 613,940 185,931 183,095
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,060,750 930,317 1,026,281
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 1,945 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 59,549 30,568
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 1,200,265
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 395,892 0 377,134
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,366 25,676 32,809
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 424 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 108 0 87
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 70,765 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,853,752 2,586,245 9,748,485
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 11,526 15,671 20,618
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,796,653 4,247,984 4,749,652
42 เครื่องหนัง 15,856 59,974 189,461
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 9,024 0 13,572
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 776,479 94,324 81,509
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 10,612 502,582 6,863
52 ฝ้าย 53 138,383 475
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 746,710 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 13,270 1,699 236,735
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 177 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 822,345 1,577,878 1,698,747
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,345,255 438,712 2,313,615
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 261,100 293,184 416,359
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,781,795 12,341,203 20,801,661
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,495,960 18,358,930 11,647,505
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 194,102 229,918 113,957
64 รองเท้า 1,223,720 882 1,078
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 539,589 2,475
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,816 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 449,392 197,770 57,590
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 732 29,643
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 270,724,857 593,965,253 287,674,142
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 17,192
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 12,200 33,084 19,847
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,728 4,977 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,121 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,223 46,782 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 147,173 215,991 134,448
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 468,810 1,229,569 30,095,472
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,233,625 10,431,249 7,047,384
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 14,628 227,394 10,466
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 637,347 115,980
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,265,874 227,098 2,031,712
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,211,250 0 64,696
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 469,093 73,057
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 139,806 5,640 269,447
รวม 343,146,905 671,596,818 402,649,376
หน่วย : บาท