มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สปป.ลาว

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 1,071,594 5,631,575
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 505,894 396,040 413,969
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 91,236,740 289,150,749 386,287,826
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 37,671,129 43,207,914 48,107,940
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 141,424,861 88,560,459 48,044,895
10 ธัญพืช 0 0 8,662,212
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,360,000 12,269,389 9,793,245
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 32,451,514 11,615,275 13,050,049
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,204,005 1,999,125 3,960,723
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 22,350
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 21,159,919
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,314,930 2,099,237 3,056,484
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 13,899,117 5,862,792 6,963,960
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,895,381 24,054,737 24,344,388
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,501,946 703,434 498,089
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 253,302,414 233,633,164 239,392,688
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 216,000 869,129
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,869,024,304 6,864,532,328 5,683,312,147
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 77,446,875 38,790,859 21,247,072
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 437,760 486,400
31 ปุ๋ย 349,689,320 265,996,868 287,397,471
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,080,487 3,532,780 5,149,543
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 324,280 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,267,964 10,150,886 12,904,858
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,216 17,051 920
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 136 0
42 เครื่องหนัง 21,939 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 24,238,729 23,793,806 24,973,412
47 เยื่อไม้ 4,730,013 4,109,149 2,030,234
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 15,072,327 3,541,352 9,867,272
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,634,993 4,257,240 5,844,222
50 ไหม 17,244 0 0
52 ฝ้าย 0 13,166 117
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 83,200 264,275 258,880
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,000 11,578 19,619
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 4,280,247 1,247,283
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 40,151 78,001 77,422
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,332 15,383 134
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,492,872 8,398 1,782,527
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,336,783 648,023 806,496
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,329,205 61,171 130,046
64 รองเท้า 7,542,648 17,500,524 14,127,758
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 89,691 0 160,598
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 3,438,055 2,634,817 3,328,932
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 29,151 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 909,991 1,189,067 895,050
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 247,071 0 204,612
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,198,417 3,462,924 1,011,178
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 78,481,109 79,648,648 66,284,694
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 179,506,540 264,599,758 194,127,930
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,716,726 9,674,784 7,130,938
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,421,951 5,087,006 3,015,307
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 104,571 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 149,704 941,011 801,309
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 590,943,107 644,351,263 575,927,894
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,018,971 725,302 2,026,784
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 16,373,817 8,280,827 6,576,056
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 438,954 0 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 7,000 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 60,192,090 55,088,936 57,681,821
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,640,495 6,129,963 9,881,028
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,132,952 3,636,096 3,850,648
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 35,808 0
รวม 9,938,153,025 9,042,403,251 7,824,828,053
หน่วย : บาท