มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คูเวต

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 7,219 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 0 1,870
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 8,260,787
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,829,727,042 1,394,807,031 2,149,170,466
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,560 2,537 3,874
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 2,495
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 266,354 1,156,670 652,339
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 6,037 5,382 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 265
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 31,371,408 24,076,737 41,310,954
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 266 7,559 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 59,914 57,233 5,131
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,671 27,507 55,518
52 ฝ้าย 0 542 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 348 18,754
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 3,800
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 3,967 703
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,909 5,349
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 40,000 3,000 93,600
64 รองเท้า 9,347 0 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 1,000
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,554 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 11,600
70 แก้วและเครื่องแก้ว 599,808 0 261,447
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,958 47,756 1,155,560
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 25,271
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,212,826 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 1,800
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 467 1,059 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 12,741 11,700
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 943 586 16,164
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 2,500
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,438 573 543
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 2,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 27,112 36,700
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 4,200
รวม 1,865,321,812 1,420,241,249 2,201,116,390
หน่วย : บาท