มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์คิตส์และเนวิส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 215
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 485 1,229 330
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 4,293
รวม 485 1,229 4,838
หน่วย : บาท