มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัมพูชา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 25,561,800 14,309,800 10,654,900
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 5,522,800 2,754,600 1,827,100
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 365,171,370 367,514,857 517,429,025
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 67,298,331 59,117,689 56,671,621
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 420,000 1,260,000 0
10 ธัญพืช 0 1,387,500 173,062,501
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 2,069,606
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,350,000 0 458,832
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 50,000 50,000
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,188,110 0 3,815
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 9,662,703 9,399,591 25,506,321
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 647
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,314,758 0 6,641
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,501,500 10,500 50,400
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 2,406,943
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 665,796 649,693 1,662,319
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 195
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 1,647
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 616 1,315
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 292,731 145,061 219,611
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 447
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 6,993 144,417 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 90,000 0 909,824
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 628,605 1,337,673 460,378
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,814,013 8,029,338 5,317,333
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 108,057 590 2,033
42 เครื่องหนัง 29,288,618 16,190,546 36,984,222
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 49,516 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,742,322 6,450,418 5,697,868
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 108,000 730,000 180,000
47 เยื่อไม้ 15,511,657 11,568,596 7,112,263
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 671,246 9,031 74,252
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,792,084 6,014,284 7,545,301
52 ฝ้าย 27,969 53,039 57,693
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 15,954 4,540 25,252
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 73 0 20,840
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 112,671 143,800 400,600
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 151,696 897,403 276,797
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 177,407 399 16,920
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,696,139 3,477,001 12,230,639
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 99,884,749 106,372,774 136,063,203
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 68,279,624 60,570,902 65,539,358
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 25,590,191 19,097,020 20,368,647
64 รองเท้า 35,712,803 61,832,087 41,750,660
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 354,097 415,203 1,945,301
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,008,564 2,467,715 3,278,768
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 267,530 1,327,543
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 20,500 56,500 88,195
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,358,979 4,950,575 5,549,046
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,615,607,309 586,707,084 252,631,352
72 เหล็กและเหล็กกล้า 39,418,357 108,624,397 114,948,012
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 111,230,154 60,547,524 176,043,493
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 97,012,324 147,064,529 136,011,077
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 404,356,098 529,788,697 569,099,589
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 162,802 3,059,794 1,570,163
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,500 5,000 1,500
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,425,367 24,557,890 2,518,414
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 31,751,811 32,663,031 42,097,561
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 482,887,207 507,712,692 513,234,904
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 99,316,874 113,995,001 112,656,487
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 234,665 173,942 136,515
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,433,975 2,351,783 4,588,696
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 12,000 23,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 33,570,049 30,749,257 32,508,492
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 280,297 59,793 7,587
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 259,914 8,255 31,707
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 8,809 0 20,648
รวม 4,709,109,938 2,915,761,957 3,103,436,019
หน่วย : บาท