มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิรัก

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,242 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 951 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 48,929 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 480 644 330
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 6,303
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 5,111
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,831 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 160,263 117,513 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 140,270 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 4,868 10,276
รวม 217,745 264,246 22,020
หน่วย : บาท