มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิรัก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 439,249
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 477 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 951 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,271 5,700 2,310
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 55,934 0 29,459
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,345 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,610 29,177 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 73,508 0 15,117
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 9,276 0
รวม 165,096 44,153 486,135
หน่วย : บาท