มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 197 374
รวม 197 374
หน่วย : บาท