มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิสราเอล

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 877,114 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 20,821 71,841 131,366
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 110,673 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 6,386,668 0 2,714,259
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,894,393 990,775 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,014 18,216 807,156
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 97,407 129,254 25,315
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 447,703 334,734 1,455,040
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 5,103,831 14,505,723
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 11,306
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 2,372,739 748,710
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 86,829,756 72,307,079 84,581,106
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,682,295 1,431,223 1,492,873
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 14,355 48,204 19,763
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 518,801 495,745 350,700
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 589,796 1,818 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 29,541,308 21,293,241 25,104,282
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,010,875 14,702,441 3,870,185
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 12,747,625 23,984,840 18,419,436
31 ปุ๋ย 11,215,229 9,600,237 202,643,110
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,663,527 1,583,714 2,788,036
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,162,950 3,928,452 6,216,571
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 138,125 38,996 29,582
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 116,142 171,203 257,469
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,949,036 20,869,950 53,920,385
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 23,818,205 25,282,168 20,244,038
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,179,666 4,552,992 5,109,541
42 เครื่องหนัง 7,412,285 1,206,111 3,883,829
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 279,056 0
47 เยื่อไม้ 7,992,273 2,455,786 164,966
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,440,924 424,452 237,280
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 172,320 189,720 145,583
52 ฝ้าย 0 0 6,242
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 35,180 149,490 399,049
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 13,033 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 1,165,281 122
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,000 46,492 1,000
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 26,624 98,733 53,856
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,258,189 4,847,957 4,854,020
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 133,969 118,018 4,654
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 51,156 27,735 7,749
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 153,146 43,756 193,258
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 103,085 95,999 488,668
64 รองเท้า 30,635 11,981 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 40,426 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,518,064 2,486,037 193,912
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 49,724 63,415 62,994
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,484,715 287,030 3,340,550
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 553,511,957 405,474,605 726,474,254
72 เหล็กและเหล็กกล้า 518,064 233,541 605,600
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,110,876 3,770,665 6,673,076
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 382,751 28,638 20,446
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 13,432,352 4,141,330 3,424,085
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 1,002 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 29,767,147 22,242,208 30,380,551
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,655,162 334,775 909,935
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 34,007,193 19,357,961 77,634,654
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 210,728,441 237,226,979 228,406,759
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,847,779 694,874 103,375,547
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 16,023 672,226 19,947,304
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 98,467,704 60,337,675 92,180,975
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 577,575 12,627 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 59,432 15,227 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 5,169,521 598,828 344,491
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,586,662 2,667,309 531,842
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,072,444 25,692 11,211
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 178,416 179,897 128,050
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 15,883 255,358
รวม 1,225,901,025 981,466,390 1,750,787,822
หน่วย : บาท