มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กายอานา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 312,217 588,808 235,300
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 1,009,643 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 664 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 619,451 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 591,355 571,873
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 4,200
รวม 932,332 2,189,806 811,373
หน่วย : บาท