มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัวเตมาลา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 89,776 1,022,368 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 32,624 237,770 1,502,381
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,129,420 1,720,397 519,906
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 709,887 0 4,775,763
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,947,010 0 2,627,661
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,656,607 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 469 1,034 437
42 เครื่องหนัง 191,914 0 45,880
47 เยื่อไม้ 3,262,296 0 5,418,797
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,766 2,548 2,032
52 ฝ้าย 0 13,929 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 603 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 461 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 296,438 1,204,045 1,344,915
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 31,785 54,308 28,731
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 366
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 1,873
72 เหล็กและเหล็กกล้า 107,060 0 465,957
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,672,199 45,048,754 49,016,018
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 7,437 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 38,274 7,258
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,267 1,972 0
รวม 26,148,416 49,346,002 65,757,975
หน่วย : บาท