มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีนแลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 17,322,643
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 17,995,595 2,682,901
รวม 17,995,595 20,005,544
หน่วย : บาท