มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยิบรอลตาร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 331 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 1,132,382
รวม 331 1,132,382
หน่วย : บาท