มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฟรนช์เกียนา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,891 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,474
รวม 7,891 1,474
หน่วย : บาท