มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฟรนช์เกียนา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 527 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 15,276 732
รวม 527 15,276 732
หน่วย : บาท