มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์เจีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,367 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 301,751 1,192 522,684
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 151,598 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,096 0 3,559
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 710 0
42 เครื่องหนัง 38,536 37,552 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 328 558 243
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 63,597 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,841,715 5,887,203 928,381
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 52,508 15,382 45,578
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 412,619 10,315
64 รองเท้า 0 9,939 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,100 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,930 425
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 109
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,143 20,133 44,353
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,500,746
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 130,461
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 80,301 0 104,439
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 238,764 13,271 336,975
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 937
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,957 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 543
รวม 2,790,394 6,403,856 3,629,748
หน่วย : บาท