มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกรเนดา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 23,179
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 166 660 492
72 เหล็กและเหล็กกล้า 158,052 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 602 0
รวม 158,218 1,262 23,671
หน่วย : บาท