มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะแฟโร

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 5,717,709 16,034,479
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,906 332 165
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 711 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 45,786 10,360
รวม 3,906 5,764,538 16,045,004
หน่วย : บาท