มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส)

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 8,733,031 15,307,451
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,338 0
รวม 8,739,369 15,307,451
หน่วย : บาท