มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอกวาดอร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 83,056,455 183,351,790 178,801,110
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,620,262 268,246 494,051
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 19,214
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 27,818 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 423 569,990 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 4,796,953
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,030,023 4,938,216 245,524
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,149 789,821
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,158 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 1,453,041 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 2,029
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,683 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 202,414 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 6,673 318,508
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,226,516 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,623 3,984 11,683
52 ฝ้าย 0 526 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 4,016 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 478,758 2,183 217,429
72 เหล็กและเหล็กกล้า 124,853 1,384,986 1,161,574
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 526 103,892
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 610 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 2,401,489 5,535
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 248,017
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 33,260 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 116,319 7,545
รวม 87,776,828 194,538,162 187,222,885
หน่วย : บาท