มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอลจีเรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,992,779 0 3,073,700
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,540,398,452 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 852 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,187 129,510 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,047 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 702 494 725
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,132 0 1,486
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 794,155 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,673 0 0
รวม 1,544,403,972 925,011 3,075,911
หน่วย : บาท