มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,400 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 106,999 0 78,152
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,715,505 1,496,607 3,866,347
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 19,231,749 15,180,868 24,509,635
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 652,182 739,528 600,128
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 387,598 131,178 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 15,054,883 14,696,874 36,509,330
40 ยางและของทำด้วยยาง 134,747 0 130,496
42 เครื่องหนัง 0 30,382 0
47 เยื่อไม้ 2,835,672 6,103,848 7,950,346
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 26,948 0 57,076
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 774 646 997
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,707,894 0 1,168,872
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 410,443 38,075
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 6,729 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 180,476 0 38,483
64 รองเท้า 143,253 0 193,108
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 586,856 7,519 1,191,845
72 เหล็กและเหล็กกล้า 89,257 0 283,490
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,200 2,143 2,263
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,623,842 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 21,682 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 222,744 3,956 231,032
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,390,221 2,799,268 4,377,151
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 2,044
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 21,948,574 14,135,099 30,710,637
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 27,971 0 3,516
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,029 0 5,277
รวม 70,102,456 55,745,088 111,948,300
หน่วย : บาท