มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จิบูตี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 331 993 330
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 2,402 0
รวม 331 3,395 330
หน่วย : บาท