มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไซปรัส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 228,973 104,333 15,000
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 162,323 145,313 73,698
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,480 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,239,819 15,175,631 1,880,482
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 8,006 169
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 11,220
42 เครื่องหนัง 0 6,101 169,389
47 เยื่อไม้ 2,413,656 1,020,759 7,695,075
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 169
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,659 7,382 3,114
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,157
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,740 36,755 45,715
64 รองเท้า 0 4,177 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 1,671 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 10,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 2,247,511
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,403 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,185,007 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,803 5,892 10,197
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 635,208 10,328 918,478
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 194,868 9,708 234,224
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 11,436 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 2,506 15,000
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 418 0
รวม 4,888,529 17,736,826 13,330,598
หน่วย : บาท