มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เคปเวิร์ด

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 18,377 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 444,534
รวม 18,377 444,534
หน่วย : บาท