มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คิวบา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 51,129 628 3,687,568
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,919,718 5,819,609 4,667,060
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,842,931 2,098,852 2,787,971
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 426 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,583 0 0
รวม 4,817,361 7,919,515 11,142,599
หน่วย : บาท