มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคเมอรูน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 776 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 155 8,922 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 38,828
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 9,700 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 233 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 7,527
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 19,037 0 534
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 17,788
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,930,037 5,038,009 2,690,988
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,980 928 868
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,697 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 405
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 436,489 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 1,301
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,157 500
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 83,536 6,601
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 35,593 0 53,531
รวม 9,012,208 5,571,041 2,818,871
หน่วย : บาท