มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะคุก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 56,909 0 32,631,926
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 792 0 395
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 6,955 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,332 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 17,054 0
รวม 65,033 24,009 32,632,321
หน่วย : บาท