มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะคุก

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 25,330,244 16,151,438 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 794 397 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 4,902,652
รวม 25,331,038 16,151,835 4,902,652
หน่วย : บาท