มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คองโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 83,488 0 82,351
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 143,474,581 176,412,496 165,040,898
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 2,440,118
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 852 852 97
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,745,958 418,696
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,629,285 1,466,053 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 97,378,217 37,727,179 103,678,147
รวม 242,566,423 217,352,538 271,660,307
หน่วย : บาท