มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คองโก

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 113,478 14,467 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 210,845,391 282,278,921 79,855,832
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,236,257,583 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 510 99
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,140,391 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,145,198 1,198,946 3,132,249
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 415,526,975 156,652,753 146,530,112
รวม 3,865,029,016 440,145,597 229,518,292
หน่วย : บาท