มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 108,286 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 396 792 395
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 956,797,477 411,386,415 701,075,938
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,267 4,067 82
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 36,104
รวม 956,907,426 411,391,274 701,112,519
หน่วย : บาท