มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 37,055
รวม 37,055
หน่วย : บาท