มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลีซ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 60,571
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 461 1,997
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,935,677 169,668 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 160,130 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 3,414 25,284
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 324,856 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 261 18,313 1,293
รวม 3,420,924 191,856 89,145
หน่วย : บาท