มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอตสวานา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 301 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 137 0 118
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 13,794,727 10,863,814 6,109,194
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 88 0
รวม 13,794,864 10,864,203 6,109,312
หน่วย : บาท