มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอตสวานา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 136 136 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 43,041,544 98,502,492 24,490,205
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 19,969
รวม 43,041,680 98,502,628 24,510,174
หน่วย : บาท